آمیز میتی ....

وبلاگ نگرانی های یه پسر بچه 36 ساله است...

خرداد 93
1 پست
مرداد 92
1 پست
آبان 91
1 پست
مهر 91
1 پست
شهریور 91
1 پست
مرداد 91
1 پست
تیر 91
1 پست
خرداد 91
1 پست
اسفند 90
1 پست
بهمن 90
2 پست
دی 90
1 پست
آذر 90
1 پست
آبان 90
2 پست
مهر 90
1 پست
شهریور 90
2 پست
مرداد 90
2 پست
تیر 90
2 پست
خرداد 90
3 پست
اسفند 89
3 پست
بهمن 89
1 پست
دی 89
4 پست
آذر 89
4 پست
آبان 89
3 پست
مهر 89
4 پست
شهریور 89
4 پست
مرداد 89
10 پست
تیر 89
6 پست
خرداد 89
7 پست
شعر
7 پست
خدا
19 پست
خودم
26 پست
روز_ها
17 پست
دل
3 پست
خنده
3 پست
عشق
13 پست
زندگی
1 پست
او
3 پست
انتظار
1 پست
امید
4 پست
امروز
2 پست
پزشک
1 پست
ریا
1 پست
بارون
1 پست